Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
ΔΣ πιστοποίησης αύξησης 19/12/2016
Back

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στην έδρα της μοναδικής μετόχου, εταιρείας «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» που βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής (12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας), συνήλθαν νόμιμα τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα Μόνον: «Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν της από 16.12.2016 απόφασης της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας».
Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ.
1.    Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2.    Κων/νος Γ. Παπαγεωργίου, μέλος
3.    Γεώργιος Γ. Παπαγεωργίου, μέλος

Στην ως άνω συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κανένα δε από αυτά δεν πρόβαλε ένσταση ή αντίρρηση για την πραγματοποίηση της παρούσας συνεδρίασης εκτός της έδρας της εταιρείας και, συνεπώς, το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως και εγκύρως συνεδριάζει εκτός αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που φέρεται προς συζήτηση ενώπιόν του και να λαμβάνει οιαδήποτε απόφαση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.
Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ανέφερε ότι με την από 16.12.2016 απόφαση της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναδιαμορφώθηκε, παρέμεινε στο ποσό των 5.250.400,00 Ευρώ και διαιρείται πλέον σε 164.075 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 32,00 Ευρώ η κάθε μια και
β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά ποσό εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123.056,25€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75€).


Ήδη το ΔΣ, αφού ήλεγξε τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, το ταμείο της και το λογαριασμό της στην Τράπεζα, πιστοποιεί ομόφωνα την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο σύνολό της, κατά 123.056,25€ με τις κατωτέρω καταθέσεις στον ειδικό λογαριασμό με αριθμό 5353-010780-657 που διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, και συγκεκριμένα στις παρακάτω ημερομηνίες αναλυτικά τα ποσά:
7/1/2016    10.000,00
26/1/2016    1.958,29
28/1/2016    2.000,00
28/1/2016    2.500,00
9/2/2016    4.500,00
24/2/2016    30.000,00
24/3/2016    2.500,00
21/4/2016    10.500,00
21/7/2016    2.500,00
1/8/2016    2.500,00
29/8/2016    4.500,00
14/9/2016    8.000,00
29/9/2016    25.000,00
21/10/2016    8.000,00
1/11/2016    2.000,00
18/11/2016    6.000,00
19/12/2016    597,96
όπως προκύπτει από τα υπό ιδίαν ημερομηνία αποδεικτικά κατάθεσης από την μοναδική μέτοχο της ανωτέρω Τράπεζας.
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά (5.373.456,25€) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (164.075) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (32,75) η κάθε μια.
Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των λοιπών μελών έλυσε τη συνεδρίαση.
Σε πίστωση έγινε το παρόν που υπογράφεται από τους παραστάντες αμέσως επικυρούμενο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ


                                                       Ακριβές Αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Μεταμόρφωση, Αυθημερόν                                                Νικόλαος Γ. ΠαπαγεωργίουCopyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]