Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 16/12/2016
Back

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 16ης Δεκεμβρίου 2016

Στην  Μεταμόρφωση Αττικής και συγκεκριμένα στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε νόμιμα η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον δ.τ. “ARCADIA HOTEL”, με θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1)    Αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω αύξησης της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής και µείωσης του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών (reverse split) και
2)    Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 123.056,25 ευρώ, με καταβολή μετρητών χρημάτων από την μοναδική μέτοχο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.
3)    Τροποποίηση σύμφωνα με τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1 και 2 θέματα, του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

48  ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση αναρτήθηκε  σε  εμφανές  μέρος  του γραφείου της έδρας της εταιρείας ο πίνακας των κ.κ. Μετόχων που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

H παρούσα Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2190/1920 αφού παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν προέβαλλε αντίρρηση ή ενστάσεις.

Αρχομένης της συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των εμπροθέσμως καταθεσάντων τους τίτλους των μετοχών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο.

Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι :


ΜΕΤΟΧΟΙ    
ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ   
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΕΒΕ
   


16.407.500 
   

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου δυνάμει του από 14.12.2016 πρακτικού ΔΣ αυτής.

ΣΥΝΟΛΟ   
16.407.500     

Διαπιστούται ότι η μοναδική μέτοχος παρίσταται με το νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου.

Η μοναδική μέτοχος, όπως παρίσταται, αντιπροσωπεύει το 100% των μετόχων, των μετοχών και των ψήφων. Έτσι καλείται και προσέρχεται ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κος Νικόλαος Στασινόπουλος, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Εκτακτης Γενικής  Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων, δεν απαιτείται δε η δημοσίευση πρόσκλησης, ούτε οι άλλες προκαταρκτικές ενέργειες που προβλέπει ο νόμος 2190/20 και το καταστατικό της Εταιρείας και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και νομότυπα και εκτός της έδρας της και μπορεί να λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, αφού παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της και δεν προτείνεται ένσταση ή αντίρρηση από κανένα μέτοχο για τα θέματα αυτά.

Γενομένης στην συνέχεια μυστικής ψηφοφορίας, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου και ως γραμματέας η κα Ειρήνη Ζήση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ξεκινά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος:
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι κρίνεται σκόπιμη η αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την αύξηση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από τριάντα δύο λεπτά (0,32 €) ευρώ σε τριάντα δύο (32,00 €) ευρώ και ακολούθως την µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών (reverse split), και συγκεκριμένα με συνένωση  100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση τα ανωτέρω.

Η Γ.Σ. μετά από ευρεία συζήτηση ομόφωνα απεφάσισε την αναδιαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την αύξηση της ονοµαστικής αξίας έκαστης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής από τριάντα δύο λεπτά (0,32 €) ευρώ σε τριάντα δύο (32,00 €) ευρώ και ακολούθως την µείωση του συνολικού αριθµού αυτών µε συνένωση των εν λόγω µετοχών (reverse split), και συγκεκριμένα με συνένωση  100 μετοχών σε μία (1) μετοχή Εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω αναδιαμορφώνεται και παραμένει στο ποσό των 5.250.400,00 Ευρώ και διαιρείται πλέον σε 164.075 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 32,00 Ευρώ η κάθε μια.

Επί του δευτέρου θέματος:
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι κρίνεται σκόπιμη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο ποσού εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123.056,25€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75€). Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε στην Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το άνω ποσό και με τον ανωτέρω τρόπο.

Η Γ.Σ. μετά από ευρεία συζήτηση ομόφωνα απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123.056,25€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75€).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω αυξάνεται συνολικά κατά εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123.056,25€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75€) και θα ανέρχεται στο μέλλον στο ποσό των 5.373.456,25 Ευρώ διαιρούμενο σε 164.075 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 32,75 Ευρώ η κάθε μια.

Επί του τρίτου θέματος περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1 και 2 θέματα:
Η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, ως εκ της κατά τα ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, το οποίο, μετά την τροποποίηση, έχει ως ακολούθως:
«Άρθρο  5ο


Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές (160.000.000) και διαιρείται σε δέκα έξη χιλιάδες (16.000) μετοχές, κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών.
Με την από 6.11.1999 απόφαση του Δ.Σ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) δραχμές σε μετρητά, διαιρούμενο σε δεκατέσσερις χιλιάδες μετοχές (14.000) κάθε μια από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000).
Με την από 3 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές τριακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (395.850.000) διαιρούμενο σε τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε μετοχές (39.585) κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα χιλιάδων δραχμών.
Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 70.455 δρχ (206,76 Ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δρχ σε 10.001,0125 δρχ (29,35 Ευρώ) η κάθε μία και εκφράστηκε σε Ευρώ. Έτσι ανήλθε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα εννέα Ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2.042.319,75) διαιρούμενο σε εξήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα πέντε (69.585) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μία.
Με την από 21.01.2004 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά οκτακόσιες εννενήντα πέντε χιλιάδες πενήντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτά (895.057,60). Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά Ευρώ και 35 λεπτών (2.937.377,35) διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες ογδόντα μιάς (100.081) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
Με την από 12.11.2004 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00). Έτσι σήμερα το Μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 35 λεπτών (3.937.377,35) διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα τρεις (134.153) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία.
Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 622,65 ευρώ με νέα συνολική αξία 3.938.000,00 ευρώ.
β) Η ονομαστική αξία των μετοχών μειώνεται από 29,35 ευρώ σε 0,32 ευρώ με το συνολικό αριθμό των μετοχών να ανέρχεται σε 12.306.250 τεμάχια και  εν συνεχεία
γ) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 828.800,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης έναντι της μετόχου «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την έκδοση 2.590.000 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, τις οποίες ανέλαβε στο σύνολό τους αυτή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια  επτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οχτακόσια Ευρώ (4.766.800,00€) διαιρούμενο σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια οχτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες και διακόσιες πενήντα (14.896.250) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32 €) η κάθε μία.
Με την από 10.05.2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 101.504 ευρώ με νέα συνολική αξία 4.868.304,00 ευρώ και την έκδοση 317.200 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, και
β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 113.496 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης έναντι της μοναδικής μετόχου «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την έκδοση 354.675 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, τις οποίες ανέλαβε στο σύνολό τους αυτή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια  εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια (4.981.800,00€) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (15.568.125) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32 €) η κάθε μία.
Με την από 09.07.2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 70.000 ευρώ με νέα συνολική αξία 5.051.800,00 ευρώ και την έκδοση 218.750 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.051.800,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.786.875 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 07.10.2013 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 60.000 ευρώ με νέα συνολική αξία 5.111.800,00 ευρώ και την έκδοση 187.500 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.111.800,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.974.375 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 11.12.2014 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 50.000 ευρώ με νέα συνολική αξία 5.161.800,00 ευρώ και την έκδοση 156.250 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω ανήλθε σε  5.161.800,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 16.130.625 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 14.12.2015 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 88.600 ευρώ με νέα συνολική αξία 5.250.400,00 ευρώ και την έκδοση 276.875 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω ανήλθε σε  5.250.400,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 16.407.500 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Με την από 16.12.2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αναδιαμορφώθηκε, παρέμεινε στο ποσό των 5.250.400,00 Ευρώ και διαιρείται πλέον σε 164.075 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 32,00 Ευρώ η κάθε μια και
β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από την μοναδική μέτοχο «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» κατά ποσό εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (123.056,25€) με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά εβδομήντα πέντε λεπτά (0,75€).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τα ανωτέρω ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε  λεπτά (5.373.456,25€) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τέσσερεις χιλιάδες εβδομήντα πέντε (164.075) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (32,75) η κάθε μια.
Οι μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΥΠΕΘΟ.
Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου θα πιστοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδικό πρακτικό συνεδριάσεως του και υποβολής αυτού στην εποπτεύουσα δημόσια αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 και το άρθρο 4ο του παρόντος καταστατικού .Το αυτό ισχύει και για κάθε αύξηση του κεφαλαίου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα όπως κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής  τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, ν’ αυξάνει το κεφάλαιο εφάπαξ ή και τμηματικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το διπλάσιο του καταβλημένου κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία να αυξάνει  με την έκδοση νέων μετοχών , το κεφάλαιο εφ’ άπαξ ή τμηματικά , μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή μέχρι του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
Κατ’ εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και
πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
Στην παραπάνω πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που δημοσιεύεται  στο ΦΕΚ  ( Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ ) ορίζεται  προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό. Κατ’ εξαίρεση εφ’ όσον όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορεί να πραγματοποιείται με συστημένες επιστολές οι οποίες  θα αποστέλλονται σε όλους τους μετόχους.
Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης που αναφέρεται στην παρ.5 του παρόντος άρθρου είναι δυνατή εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο της εκδόσεως και της καταβολής της αξίας αυτών.
Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεων νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου  και  τιμής εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών , αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Εντός του πρώτου διμήνου από τη  νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το Μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  υποχρεούται να υποβάλλει στην  εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.».


Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Μετόχων έλυσε τη συνεδρίαση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                       ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗΑκριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Κομοτηνή, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Copyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]