Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
Πρακτικό Έκτατης Γενικής Συνέλευσης 08/04/2015
Back

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της
8ης Απριλίου 2015

Στην  Μεταμόρφωση Αττικής και συγκεκριμένα στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, σήμερα 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Tετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε νόμιμα η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον δ.τ. “ARCADIA HOTEL”, μετά από πρόσκληση του Νικολάου Παπαγεωργίου του Γεωργίου, μοναδικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (πρώην Προέδρου & δ/ντος Συμβούλου) μετά τις από 31.03.2015 επιστολές-παραιτήσεις των λοιπών δύο μελών του ΔΣ της Εταιρείας, κ.κ. Αλέκου Παπαγεωργίου του Νικολάου και Χαράλαμπου Παπαγεωργίου του Αλέκου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 9 Ν. 2190/1920 με μοναδικό θέμα:

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».

Αρχομένης της συνεδριάσεως, το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των εμπροθέσμως καταθεσάντων τους τίτλους των μετοχών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο.

Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι :


ΜΕΤΟΧΟΙ     
ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ    
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΤΡΟΠΑΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΕΒΕ
    

16.130.625      

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, δυνάμει του από 01.04.2015 πρακτικού ΔΣ αυτής.

ΣΥΝΟΛΟ    
16.130.625      


Διαπιστούται ότι η μοναδική μέτοχος παρίσταται με το νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου.

Η μοναδική μέτοχος, όπως παρίσταται, αντιπροσωπεύει το 100% των μετόχων, των μετοχών και των ψήφων. Έτσι καλείται και προσέρχεται ο Συμβολαιογράφος Αθηνών κος Νικόλαος Στασινόπουλος, ο οποίος παρίσταται στη συνεδρίαση.

Δεδομένου ότι στη Γενική Συνέλευση παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της Εκτακτης Γενικής  Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων, δεν απαιτείται δε η δημοσίευση πρόσκλησης, ούτε οι άλλες προκαταρκτικές ενέργειες που προβλέπει ο νόμος 2190/20 και το καταστατικό της Εταιρείας και η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και νομότυπα και εκτός της έδρας της και μπορεί να λαμβάνει νόμιμα αποφάσεις, αφού παρίσταται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της και δεν προτείνεται ένσταση ή αντίρρηση από κανένα μέτοχο για τα θέματα αυτά.

Γενομένης στην συνέχεια μυστικής ψηφοφορίας, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου και ως γραμματέας η κα Ειρήνη Ζήση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ξεκινά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του μοναδικού θέματος:
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι μετά από την υποβολή σε αυτόν των από 31.03.2015  γραπτών παραιτήσεων των κ.κ. Αλέκου Ν. Παπαγεωργίου και Χαράλαμπου Αλ. Παπαγεωργίου από τις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και από την ιδιότητά τους ως απλά μέλη, ο ίδιος ως εναπομείναν μέλος του διοικητικού συμβουλίου  δυνάμει του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν. 2190/1920 προέβει σε σύγκληση της παρούσας έκτακτης γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εκλέγει ως μέλη του ΔΣ, που θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία, ήτοι ως 07.04.2020, τους εξής:
1.    Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
2.    Κωνσταντίνο Γ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
3.    Γεώργιος Γ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
    
οι οποίοι θα συγκροτηθούν σε σώμα μετά από πρόσκληση του κου Νικολάου Γ. Παπαγεωργίου.


Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Μετόχων έλυσε τη συνεδρίαση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Κομοτηνή, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Copyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]