Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/06/2014
Back

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας
“ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.”
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37076/67/Β/96/017
ΕΔΡΑ: ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 30ης Μαΐου 2014 προσκαλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι μέτοχοι της εταιρείας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
•    Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
•    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.
•    Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών)  για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
•    Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014.
•    Εγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α  παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
•     Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο ταμείο της Εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη στη Διοίκηση της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτοί που αντιπροσωπεύουν τους κωλυόμενους μετόχους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατά νόμον έγγραφα αντιπροσώπευσης, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ασώματοι Κομοτηνής 30 Μαίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Copyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]