Το ξενοδοχείοΔιαμονήΣυνεδριακό Κέντρο
Photo AlbumVirtual TourDownload
Η περιοχήΠώς θα φτάσετεΕπικοινωνία
Οικονομικές καταστάσεις

GR

EN

TR

BG

RU
Τακτική Γενική Συνέλεσυη 20/06/2013
Back

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Της 20ης Ιουνίου 2013

Στους Ασώματους Κομοτηνής, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον δ.τ. “ARCADIA HOTEL”, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών)  για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2013.

5. Εγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α  παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
 
6.   Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου προεδρεύει προσωρινά στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προσλαμβάνει ως Γραμματέα την κ. Ειρήνη Ζήση, στην οποία δίνει τον λόγο να ενημερώσει την Συνέλευση για την πρόσκληση, τις δημοσιεύσεις κ.λ.π.
Διαβάζεται η πρόσκληση της παρούσας Γ.Σ. που έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανωνύμου εταιρίας
“ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.”
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 37076/67/Β/96/017
ΕΔΡΑ: ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 24ης Μαΐου 2013 προσκαλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι μέτοχοι της εταιρείας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών)  για την εταιρική χρήση 01/01 – 31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2013.
5. Εγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α  παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.
6. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο ταμείο της Εταιρείας στους Ασώματους Κομοτηνής, προσκομίζοντας τη σχετική απόδειξη στη Διοίκηση της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτοί που αντιπροσωπεύουν τους κωλυόμενους μετόχους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα κατά νόμον έγγραφα αντιπροσώπευσης, τα οποία οφείλουν να καταθέσουν στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ασώματοι Κομοτηνής 24 Μαίου 2013
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Για την παρούσα Γενική Συνέλευση δεν έγινε δημοσίευση της πρόσκλησης στο ΦΕΚ, η Συνέλευση όμως συνεδριάζει νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2190/1920 αφού παρίσταται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν προβάλλει αντίρρηση ή ενστάσεις.

Αρχομένης της συνεδριάσεως, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το καταστατικό και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα την κα Ειρήνη Ζήση.

Ανακοινώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύτηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Στη συνέχεια διαβάζεται ο πίνακας των εμπροθέσμως καταθεσάντων τους τίτλους των μετοχών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο.

Ο πίνακας αυτός έχει ως κάτωθι :


ΜΕΤΟΧΟΙ  
ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ 
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

SANYO ΕΛΛΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΕΒΕ
 

15.786.875  

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

ΣΥΝΟΛΟ 
15.786.875 


Διαπιστούται ότι η μοναδική μέτοχος παρίσταται με το νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου.

Η μοναδική μέτοχος, όπως παρίσταται, αντιπροσωπεύει το 100% των μετόχων, των μετοχών και των ψήφων. Έτσι καλείται και προσέρχεται η Συμβολαιογράφος Κομοτηνής κ. Κωνσταντινίδου Σμαρούλα, η οποία παρίσταται στη συνεδρίαση.

Γενομένης στην συνέχεια μυστικής ψηφοφορίας, εκλέγεται ως οριστικός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου και ως γραμματέας η κα Ειρήνη Ζήση. Η Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως αναγιγνώσκει τα θέματα ημερήσιας διατάξεως, όπως αυτά ορίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 24ης  Μαΐου 2013.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ξεκινά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: Η ΄Εκθεση του Δ.Σ. επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού – Ελεγκτή, τα κείμενα των οποίων έχουν δοθεί στα μέλη της Γ.Σ., διαβάζονται από τον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου, και έχουν ως εξής:

 


Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
« ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε»
Προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2012
Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά της κατά το έτος 2012.

 Η εταιρεία πλέον από τη χρήση του 2005 συντάσσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία για τη χρήση του 2012 εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους € 0,36 εκ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 0,70 εκατ. το 2012 από € 0,73 εκατ. το 2011.

Χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες

Η εταιρεία εμφανίζει ενδεικτικά ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες:
Α)  Οικονομικής διάρθρωσης    
    2012 2011
1. Κυκλοφορούν Ενεργητικό = 245.813,69 2,49% 2,48%
 Σύνολο Ενεργητικού  9.887.167,47  
     
2. Ίδια Κεφάλαια = 5.724.529,85 137,52% 129,52%
 Σύνολο Υποχρεώσεων  4.162.637,62  
     
3. Κυκλοφορούν Ενεργητικό = 245.813,69 8,65% 8,45%
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  2.843.029,03  
     
     
Β)  Αποδόσεως και αποδοτικότητας    
4.  Μικτά Κέρδη = 306.758,96 43,86% 31,66%
 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών  699.334,56  
     
5. Καθαρά Αποτελέσματα προ φόρων = -363.290,68 -6,35% -11,76%
 Ίδια Κεφάλαια  5.724.529,85  
     
Γ)  Γενικής Ρευστότητας    
     
6. Διαθέσιμα & Απαιτήσεις & Αποθέματα = 125.773,86 4,42% 1,68%
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  2.843.029,03  


Οι βασικές λογιστικές αρχές και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων αναλύονται στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρίας.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος  επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος.

   Κίνδυνος επιτοκίου και κίνδυνος ρευστότητας

Η Εταιρία εκτίθεται σε κινδύνους ταμειακών ροών που λόγω μιας ενδεχόμενης μελλοντικής μεταβολής των κυμαινόμενων επιτοκίων μπορεί να διαφοροποιήσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή/ και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή/και υποχρεώσεις της Εταιρίας. Θεωρούμε όμως ότι σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης παγκόσμιας επιβράδυνσης, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων παραμένει χαμηλός και ως εκ τούτου και ο κίνδυνος επιβάρυνσης των ταμειακών ροών από τον κίνδυνο επιτοκίων.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρίας , ταξινομημένες σε σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την συμβατική ημερομηνία λήξης.

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2012    
Ποσά σε € Έως 12 μήνες Από 1 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις 487.080,69 - - 487.080,69
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.355.948,34 - - 2.355.948,34
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 0,00 0,00 0,00

Εταιρικά στοιχεία 31.12.2011    
Ποσά σε € Έως 12 μήνες Από 1 έως 5 έτη Άνω των 5 ετών Σύνολο
Προμηθευτές & λοιπές βραχ. Υποχρεώσεις 733.494,59 - - 733.494,59
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.306.000,00 - - 2.306.000,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις - 0,00 0,00 0,00


Πιστωτικός κίνδυνος

Η Εταρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ζητείται επιπλέον ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης.. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για ζημίες από απαξίωση. Στο τέλος του 2012, κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η Εταιρία, στο πλαίσιο εγκεκριμένων πολιτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει όρια στο βαθμό έκθεσης σε κάθε μεμονωμένο συνεργάτη. Επίσης, όσον αφορά προϊόντα καταθέσεων, η Εταιρία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικό
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανήλθε για την Εταιρία σε 13 άτομα ενώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση ανήρχετο σε 15 άτομα.

Σημαντικά Γεγονότα

Στις 07/06/2012 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για τον δανεισμό της και συγκεκριμένα, υπογράφτηκε η τροποποίηση των όρων του από 2006 Ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου κεφαλαίου EUR 2.305.856,83. Οι όροι του δανείου περιλαμβάνουν και περίοδο χάριτος για αποπληρωμή δόσεων μέχρι 30/6/2013.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
(κατ’ άρθρο 4 παρ 7 & 8 του Ν. 3556/2007)

α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Με την από 10.05.2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν τα εξής:
α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 101.504 ευρώ με νέα συνολική αξία 4.868.304,00 ευρώ και την έκδοση 317.200 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, και
β) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 113.496 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση απαίτησης έναντι της μοναδικής μετόχου «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την έκδοση 354.675 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια, τις οποίες ανέλαβε στο σύνολό τους αυτή.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε τέσσερα εκατομμύρια  εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια (4.981.800,00€) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (15.568.125) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών (0,32 €) η κάθε μία.
Με την από 09.07.2012 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 70.000 ευρώ με νέα συνολική αξία 5.051.800,00 ευρώ και την έκδοση 218.750 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.051.800,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 15.786.875 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μια.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, έχουν ως ακολούθως:

Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σε αυτές οι μέτοχοι.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού.

β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας
Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση.

 

γ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

δ) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

ε) Συμφωνίες Μετόχων 
Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της Εταιρίας τυχόν συμφωνίες μεταξύ μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.


στ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ζ) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίσταται οιαδήποτε συμφωνία συναφθείσα από την Εταιρία, η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της  Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

η) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό
Με την επιφύλαξη των νομίμων υποχρεώσεων στο προσωπικό της Εταιρείας σε περίπτωση καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας, δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

 


Κομοτηνή 24 Μαΐου 2013


Ο Πρόεδρος &
 Διευθύνων Σύμβουλος

 

Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Λ 352322 
 Ο Αντιπρόεδρος

 


Αλέκος Παπαγεωργίου
ΑΔΤ Κ170298
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 24 Μαίου 2013.

 


Αθήνα, 24 Μαίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
 BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153


EΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ


Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.25 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερέβαινε το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά € 2,6 εκ., γεγονός το οποίο κυρίως οφείλεται σε αθέτηση τήρησης χρηματοοικονομικών όρων ληφθέντων τραπεζικών πιστώσεων.
Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

 

Άλλο Θέμα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη - με έμφαση θέματος την 1η Ιουνίου 2012 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως για τον ίδιο ως άνω λόγο που αναφέρεται στην «Έμφαση Θέματος» της παρούσας έκθεσης μας.

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 24 Μαίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Βασίλειος Ι. Γιαννακουλόπουλος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24571
 BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Αχιλλέως 8 & Λ. Κατσώνη, 17674 Καλλιθέα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 153


Ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ζήτησε από τους Μετόχους να εγκρίνουν τα πιο πάνω.
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012, την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

Επί του δεύτερου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευση εισηγήθηκε στους μετόχους την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2012-31.12.2012.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος: Η Γραμματέας ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση ότι η εταιρεία έχει λάβει διάφορες προσφορές από ελεγκτικές εταιρείες, σε συνδυασμό με σχετικό έγγραφο του Σ.Ο.Ε.  Προκρίνεται τόσο ως συμφερότερη από οικονομικής πλευράς όσο και λόγω καλύτερης γνώσης της εταιρείας η προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Αχιλλέως 8 & Κατσώνη Καλλιθέα) Αρ. ΣΟΕΛ 153.  Συνεπώς προτείνεται η εκλογή της, με αμοιβή το ποσό που αναφέρεται στην άνω προσφορά της. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί την πιο πάνω πρόταση και, για την τρέχουσα χρήση 2012 εκλέγει ως ελεγκτική εταιρεία την «BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», με αμοιβή το ποσό που αναφέρεται στην υποβαλλόμενη προσφορά της «BDO Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» βάσει και του πίνακα αμοιβών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών..

Επί του τέταρτου θέματος: Η Γ.Σ. δεν επελήφθη του θέματος και δεν έλαβε απόφαση επ’ αυτού επειδή ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι τα μέλη του Δ.Σ. ούτε κατά τη χρήση του έτους 2012 έλαβαν αμοιβές, ούτε κατά την τρέχουσα χρήση του έτους 2013 θα λάβουν.

Επί του πέμπτου θέματος:  Ως προς την έγκριση κατάρτισης συμβάσεων πραγματοποιηθεισών εντός του έτους 2012, της εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του 23α παρ. 4,5 του Ν.2190/1920, η Γ.Σ. διαπίστωσε ότι είναι άνευ αντικειμένου καθώς δεν υφίστανται τέτοιες συμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχει άδεια για όμοιες εντός του έτους 2013.

Επί του έκτου θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ανακαλεί τα μέχρι και σήμερα μέλη του και εκλέγει ως μέλη του ΔΣ, που θα διοικήσει την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία, ήτοι ως 20.06. 2018, τους εξής:
1. Νικόλαο Γ. Παπαγεωργίου, εκτελεστικό μέλος
2. Νικόλαο Στ. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
3. Αλέκο Ν. Παπαγεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος

οι οποίοι θα συγκροτηθούν σε σώμα μετά από πρόσκληση του κου Νικολάου Γ. Παπαγεωργίου.

Επί του εβδόμου θέματος:  Δεν υπάρχουν άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.


Στην ημερήσια διάταξη δεν υπήρχε άλλο θέμα και ο Πρόεδρος με τη συγκατάθεση των Μετόχων έλυσε τη συνεδρίαση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΜΑΡΟΥΛΑ                                       ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗ

 


Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Νικόλαος Γ. Παπαγεωργίου

Copyright©2011 ARCADIA HOTEL. All rights reserved. Powered by GLOBO Technologies S.A.
Share this site:
Χρήστης: [Είσοδος]